Pilny Otto, Aegypten 1916 Oil on canvas 160x110 cm

Pilny Otto, Aegypten 1916 Oil on canvas 160x110 cm

[ Back ]